#1 Spring Boot 2 – Router functions

Poprzedni wpis był jedynie wprowadzeniem do Spring Boot’a 2.0. Pojawiło się tam pojęcie WebFlux. Jest to element, który w sposób reaktywny pozwala współpracować z warstwą webową. Ponadto, funkcjonalość ta dostarcza nam nowy sposób tworzenia endpointów poprzez użycie Router Functions. Zapraszam do wpisu!

Router Functions

Jak pisałem we wstępie, w nowym Spring Boot’cie możemy tworzyć naszą część serwerową na dwa sposoby (aktualnie nie można ich mieszać w jednej aplikacji):

 • “Po staremu” – korzystając z adnotacji @Controller i innych związanych z Web’em
 • “Po nowemu” – korzystając z programowania funkcyjnego przy użyciu Router Functions

Dziś przedstawię wam nowy sposób (stary wszyscy bardzo dobrze znamy). Zaczynamy od dodania zależności dla WebFlux’a:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
</dependency>

Tworzymy konfigurację @Configuration dla @Bean typu RouterFunction:

@Bean
public RouterFunction<ServerResponse> routes(ReactiveHandler handler) {
  return route(GET("/code-couple"), handler::get);
}

Pod endpointem /code-couple, na metodzie GET zostanie wywołana metoda z HandlerFunction (u nas ReactiveHandler), czyli klasy, która trzyma logikę endpointów. Kolejne mapowania możemy dodawać w łatwy sposób dopisując kolejne wywołania:

@Bean
public RouterFunction<ServerResponse> routes(ReactiveHandler handler) {
  return route(GET("/code-couple"), handler::get)
      .andRoute(POST("/code-couple"), handler::post);
}

Wszystkie przydatne metody, których możemy używać przy tworzeniu route znajdują się w klasie RequestPredicate:

 • RequestPredicate.method(HttpMethod) – jaka metoda z Http nas interesuje
 • RequestPredicate.path(String) – ścieżka endpointu
 • RequestPredicate.contentType – typ treści
 • RequestPredicate.GET(String) – jest połączeniem RequestPredicate.method(HttpMethod)RequestPredicate.path(String)
 • warunki logiczne – do łączenia predykatów
 • RequestPredicate.* – więcej

Po utworzeniu interesujących nas Router Functions pora na stworzenie HandlerFunction, czyli w naszym przypadku klasy ReactiveHandler:

@Component
class ReactiveHandler {

  Mono<ServerResponse> get(ServerRequest request) {
    Mono<String> slogan = Mono.just("CodeCouple roxx!");
    return ServerResponse.ok()
        .contentType(APPLICATION_JSON)
        .body(slogan, String.class);
  }

  Mono<ServerResponse> post(ServerRequest request) {
    Mono<String> value = request.bodyToMono(String.class);
    //do something with value
    return ServerResponse.created(URI.create("/code-couple/1")).body(value, String.class);
  }

}

Każda metoda w HandlerFunction przyjmuje ServerRequest, natomiast zwraca Mono<ServerResponse>. Klasa ServerRequest dostarcza informacje o aktualnym żądaniu. Możemy z niej uzyskać takie informacje jak nagłówki czy parametry żądania. W odpowiedzi musimy natomiast zwrócić ServerResponse, który dostarcza przyjazne API do tworzenia odpowiedzi:

Mono<ServerResponse> get(ServerRequest request) {
  String path = request.path();
  return ServerResponse.ok().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8).build();
}

Podsumowanie

Bardzo lubiłem wykorzystywać mapowanie “po staremu”, jednakże ostatnio coraz częściej korzystam z Router Functions. Jak dla mnie krótkie mapowania sprawdzają się dużo lepiej z Router Functions niż z klasycznym @RequestMapping. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Mieliście już przyjemność pracować z Router Functions?

GitHub

Całość jak zawsze na GitHub’ie.