Plik Jar z kilkoma wersjami plików – Multi-Release Jar

W dzisiejszym wpisie wykorzystamy funkcjonalność, która pojawiła się wraz z wydaniem Javy 9. Jest to funkcjonalność o nazwie Multi-Release Jar. Pozwala ona na dostarczenie jednego artefaktu z plikami w różnych wersjach. Zapraszam do wpisu po więcej szczegółów.

Problem

Bardzo często migracja do nowej wersji Javy wiąże się z utrzymywaniem starej wersji dla klientów, którzy się jeszcze nie zmigrowali. Jest to związane także z wydawaniem różnych wersji co komplikuje proces CI i CD. Java w teorii zapewnia kompatybilność wsteczną, ale nie zawsze działa to tak jakbyśmy zakładali. Wydawanie aplikacji w kilku wersjach prowadzi również do problemów na środowiskach developerski oraz spowalnia proces wytwarzania oprogramowania. Przykładowo mamy dwójkę klientów, jeden z nich korzysta z Javy 8, a drugi z Javy 9. W Javie 9 pojawił się feature X, który może bardzo przyśpieszyć działanie kodu. Niestety poprzez jedną bazę kodu, nie dostosowujemy aplikacji, aby korzystała z nowego feature, ponieważ prowadziłoby to do wydania ekstra wersji dla klienta z Java 8. Nasz development jest ograniczony.

Rozwiązanie – Multi-Release Jar

Rozwiązaniem powyższego problemu jest wykorzystanie funkcjonalności Multi-Release Jar. Pozwala ona dostarczyć jeden artefakt, który posiada przygotowane pliki dla różnych wersji Javy.

Dwa pliki

W naszym przykładzie przygotujemy dwa pliki. Każdy z nich będzie wypisywał tekst z przekazanej listy jednoelementowej. Listy te będą tworzone na dwa sposoby:

 • z wykorzystaniem “starego API” czyli Arrays.asList
 • z wykorzystaniem API dostępnego od Javy 9 czyli List.of
public class Runner {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(Arrays.asList("Java 8"));
  }

}

public class Runner {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(List.of("Java 9"));
  }

}

Tutaj należy zwrócić uwagę jakich zmian dokonaliśmy. Zgodnie z dokumentacją możemy zmieniać tylko logikę wewnątrz metody. Wszystkie nagłówki i wygląd metod musi być taki sam. Nie możemy dokładać kolejnych publicznych metod.

Struktura folderów

Następnie musimy przechowywać te pliki w uporządkowanej strukturze. Najczęściej przygotowuje się nowy folder z numerem wersji w nazwie:

src/
  main/
    java/
      pl/
       codecouple/
          Runner.java
    java9/
      pl/
       codecouple/
          Runner.java

Kompilacja

Tak jak pisałem we wstępie funkcjonalność ta pojawiła się wraz z Javą 9. Po instalacji Javy i ustawieniu folderu /bin w zmiennych środowiskowych powinniśmy mieć dostęp do kompilatora Javy. Dostępny jest on pod poleceniem javac. Od wersji Javy 9 pojawiło się kilka nowych przełączników w tym narzędziu. Dla nas najistotniejszy jest przełącznik --release:

javac --release <release>
Compile for a specific VM version. Supported targets: 6, 7, 8, 9

Skompilujmy więc nasze źródła dla dwóch wersji korzystając z tego przełącznika (przełącznik -d służy do wskazania folderu, gdzie mają znaleźć się skompilowane źródła. Można do tego wykorzystać też Maven’a):

javac --release 8 -d classes src\main\java\pl\codecouple\Runner.java

Oraz źródła dla Javy 9 z użyciem List.of:

javac --release 9 -d classes-9 src\main\java9\pl\codecouple\Runner.java

Budujemy multi-release jar

Udało nam się skompilować kod źródłowy w dwóch wersjach, teraz pora na przygotowanie paczki zawierającej obie wersje. Zrobimy to wykorzystując polecenie jar, które podobnie jak javac pochodzi z folderu /bin. Użyjemy także dodatkowego przełącznika --release, w którym wskazujemy folder ze skompilowanymi plikami w odpowiedniej wersji:

jar --release VERSION Places all following files in a versioned directory
of the jar (i.e. META-INF/versions/VERSION/)

Wszystkie te pliki zostaną umieszczone w folderze META-INF/version/WERSJA/:

jar --create --file multi-release.jar --main-class pl.codecouple.Runner -C classes . --release 9 -C classes-9 .

Zawartość

Jak pisałem powyżej po wydaniu polecenia powinien pojawić się nowy plik multi-release.jar. Zawartość tego pliku prezentuje się następująco:

pl/
  codecouple/
    Runner.class
META-INF/
  versions/
    9/
      pl/
        codecouple/
          Runner.class
  MANIFEST.MF

Wewnątrz folderu versions/9 znalazł się skompilowany przez nas plik w wersji Javy 9. Ponadto w pliku MANIFEST.MF, który jest plikiem zawierającym dodatkowe informacje o archiwum pojawił się wpis:

Multi-Release: true

Jest to wpis, który świadczy o tym, iż to archiwum występuje w wersji Multi-Release. Jeśli chcielibyśmy przetestować nasz kod w działaniu wystarczy przygotować środowisko z dwiema wersjami Javy (polecam SDKMAN):

java -version
java version "9"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 9+178)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 9+178, mixed mode)

java -jar multi-release.jar
[Java 9]

java -version
java version "1.8.0_144"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_144-b01)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.144-b01, mixed mode)

java -jar multi-release.jar
[Java 8]

Jak widzicie powyżej, funkcjonalność Multi-Release Jar pozwoliła nam stworzyć jeden artefakt działający na obu wersjach Javy.