#5 Spring Boot 2 – Graceful Shutdown

Graceful Shutdown jest mechanizmem, który pozwala na zamknięcie aplikacji w “poprawny” sposób. Ale co tak naprawdę oznacza, że zamykamy aplikację w “poprawny” sposób? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać w dzisiejszym artykułe. Implementację mechanizmu Graceful Shutdown oprzemy na przykładzie aplikacji napisanej przy wykorzystaniu Spring Boot 2.

Graceful Shutdown

Wyobraźmy sobie sytuację, w której na naszym klastrze mamy trzy instancje aplikacji w wersji 1.0.0. Po pewnym czasie wydajemy nową wersję 1.1.0 więc pora na migrację działających instancji. Istnieje wiele mechanizmów przełączania ruchu i zmiany wersji, jednakże zawsze musimy pamiętać o tym, aby przed zamknięciem zakończyć wszystkie rozpoczęte procesy. Poprawna obsługa tych rozpoczętych procesów określana jest mechanizmem Graceful Shutdown.

Najczęściej realizuje się to w taki sposób, iż w momencie otrzymania sygnału o zamknięciu aplikacji (na przykład SIGTERM), nasza aplikacja przestaje przyjmować nowy ruch i czeka na zakończenie wszystkich procesów. Należy uwzględnić tutaj także sytuacje wyjątkowe, w której pomimo odroczonego zamknięcia jakiś proces nadal się wykonuje. Wtedy najlepiej zapisać takie przetwarzanie w bazie danych i wykonać operację jeszcze raz na nowej wersji. Poniżej znajduje się przykład realizacji  Graceful Shutdown z wykorzystaniem Spring Boot’a.

Długie zadanie

Na początku dodajmy endpoint /long symulujący długo wykonującą się pracę oraz /veryLong, który przekroczy czas naszego Graceful Shutdown:

@RestController
public class LongController {

  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(LongController.class);

  @GetMapping("/long")
  String longJob() throws InterruptedException {
    logger.info("Start");
    Thread.sleep(30_000);
    logger.info("Done");
    return "Done";
  }

  @GetMapping("/veryLong")
  String veryLongJob() throws InterruptedException {
    logger.info("Start");
    Thread.sleep(50_000);
    logger.info("Done");
    return "Done";
  }

}

Connector

Następnie musimy zaimplementować Connector. Będzie on wywoływany wtedy, gdy będziemy chcieli zamknąć kontener serwletów:

@Component
public class TomcatGracefulShutdownConnector implements TomcatConnectorCustomizer {

  private volatile Connector connector;

  @Override
  public void customize(final Connector connector) {
    this.connector = connector;
  }

  public Optional<ThreadPoolExecutor> threadPoolExecutor() {
    this.connector.pause();
    Executor executor = this.connector.getProtocolHandler().getExecutor();
    if(executor instanceof ThreadPoolExecutor) {
      return Optional.of((ThreadPoolExecutor) executor);
    }
    return Optional.empty();
  }

}

Factory

Kolejny krok to rejestracja Bean’a GracefulShutdown w kontenerze serwletów. Możemy to zrealizować za pomocą WebServerFactoryCustomizer, który parametryzowany jest odpowiednim factory. Factory zależy od tego na jakim serwerze uruchamiamy aplikację. Będą to odpowiednio:

 • TomcatServletWebServerFactory – dla Tomcat’a
 • JettyServletWebServerFactory – dla Jetty
 • NettyReactiveWebServerFactory – dla Netty
 • UndertowServletWebServerFactory dla Undertow

W tym przykładzie wykorzystamy TomcatServletWebServerFactory, w którym nadpiszemy metodę customize. W metodzie tej dodamy nasz Connector:

@Component
public class TomcatWithGracefulShutdown implements WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory> {

  private final TomcatGracefulShutdownConnector gracefulShutdown;

  public TomcatWithGracefulShutdown(final TomcatGracefulShutdownConnector gracefulShutdown) {
    this.gracefulShutdown = gracefulShutdown;
  }

  @Override
  public void customize(TomcatServletWebServerFactory factory) {
    factory.addConnectorCustomizers(gracefulShutdown);
  }
}

Obsługa

Nam sam koniec dodamy obsługę mechanizmu Graceful Shutdown. Reaguje on na zdarzenie ContextClosedEvent, który występuje w momencie zgłoszenia zamknięcia aplikacji. Następnie pobieramy pulę wątków z naszego kontenera serwletów i ją zamykamy. Na zamknięcie puli czekamy maksymalnie trzydzieści sekund (ten czas zależy od nas), dzięki czemu mamy możliwość dokończenia zadań:

@Component
public class GracefulShutdown implements ApplicationListener<ContextClosedEvent> {

  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(GracefulShutdown.class);

  private final TomcatGracefulShutdownConnector gracefulShutdown;

  public GracefulShutdown(final TomcatGracefulShutdownConnector gracefulShutdown) {
    this.gracefulShutdown = gracefulShutdown;
  }

  @Override
  public void onApplicationEvent(final ContextClosedEvent contextClosedEvent) {
    try {
      final ThreadPoolExecutor threadPoolExecutor = gracefulShutdown.threadPoolExecutor().orElseThrow(IllegalStateException::new);
      threadPoolExecutor.shutdown();
      if(!threadPoolExecutor.awaitTermination(30, TimeUnit.SECONDS)) {
        logger.error("Not graceful");
      } else {
        logger.info("Graceful");
      }
    } catch(InterruptedException ex) {
      Thread.currentThread().interrupt();
    }
  }
}

Testujemy!

Teraz pora na uruchomienie aplikacji i sprawdzenie naszego mechanizmu. Po uruchomieniu udajemy się na adres /long i w terminalu przerywamy proces (przykładowo pod system Windows jest to CTRL + C):

2019-04-23 20:31:31.617  : Start
^C
2019-04-23 20:32:01.352   : Done
2019-04-23 20:32:01.653  : Graceful
2019-04-23 20:32:01.655  : Shutting down ExecutorService 'taskScheduler'
2019-04-23 20:32:01.656  : Shutting down ExecutorService 'applicationTaskExecutor'

Jak widzicie powyżej, sygnał o zamknięciu aplikacji został wysłany, a mimo to została ona zamknięta dopiero po wykonaniu wszystkich zadań (lub trzydziestu sekundach). Sprawdźmy teraz działanie dla /veryLong:

2019-04-23 20:35:02.656  : Start
^C
2019-04-23 20:35:36.038  : Not Graceful
2019-04-23 20:35:36.040  : Shutting down ExecutorService 'taskScheduler'
2019-04-23 20:35:36.041  : Shutting down ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2019-04-23 20:35:38.228  : HandlerInterceptor.afterCompletion threw exception

Jak widzicie dodanie wsparcia dla Graceful Shutdown jest bardzo proste. Jednakże, moim zdaniem przydałoby się jakieś natywne wsparcie dla tego rozwiązania (na przykład w projekcie actuator?). Niestety jak narazie musi wystarczyć nam takie rzeźbienie.

Github

Całość jak zawsze na Github’ie.