Helm – menedżer paczek

Kolejnym narzędziem (po minikube) ułatwiającym pracę z klastrem Kubernetes jest Helm. Jest to menedżer paczek, który ułatwia wgrywanie aplikacji na nasz klaster. Dostarcza on także możliwość parametryzowania zasobów wgrywanych na klaster. Dzięki temu możemy przygotowywać różne wersje naszych paczek.

Helm

Jak pisałem we wstępnie Helm służy do zarządzania paczkami. Paczki te wgrywane są na klaster Kubernetes. Możliwe jest to dzięki części serwerowej nazywanej Tiller’em. Wykorzystanie plików yaml pozwala parametryzować zasoby wgrywane na klaster:

Instalacja

Aby zacząć z narzędziem Helm należy je zainstalować. Pod adresem https://github.com/helm/helm/releases/latest znajdziemy binarnia dostosowane do różnych systemów operacyjnych. Wspierane systemy operacyjne to Linux, macOS oraz Windows. Ponadto Helm dostępny jest w wielu package manager’ach takich jak Homebrew (brew install kubernetes-helm) czy Chocolatey (choco install kubernetes-helm). Po instalacji i wydaniu polecenia helm version powinniśmy otrzymać informację o aktualnej wersji Helm’a:

$ helm version
Client: &version.Version{SemVer:"v2.12.3", GitCommit:"eecf22f77df5f65c823aacd2dbd30ae6c65f186e", GitTreeState:"clean"}
Error: could not find tiller

Zaraz naprawimy błąd Tiller’a.

Tiller

Tiller jest częścią serwerową rozwiązania Helm. Wykorzystywany jest on do komunikacji klient – serwer. Tiller instalowany jest w systemowy namespace kube-system, dzięki temu potrafi wykonywać operacje na klastrze Kubernetes. Aby zainstalować część serwerową na klastrze i dodać ustawienia lokalne należy uruchomić polecenie:

helm init

Teraz po wydaniu polecenia kubectl get po -n kube-system pojawił się nowy podTiller’em:

$ kubectl get po -n kube-system
tiller-deploy-fc56b78dd-kdlnc      1/1   Running  0     108s

Sprawdźmy teraz wersje Helm’a, aby mieć pewność, że klient i serwer działają poprawnie:

$ helm version
Client: &version.Version{SemVer:"v2.12.3", GitCommit:"eecf22f77df5f65c823aacd2dbd30ae6c65f186e", GitTreeState:"clean"}
Server: &version.Version{SemVer:"v2.12.3", GitCommit:"eecf22f77df5f65c823aacd2dbd30ae6c65f186e", GitTreeState:"clean"}

Jeśli dostaliśmy informacje o kliencie i serwerze to możemy przejść do zbudowania pierwszej paczki.

Chart

Paczki budowane i obsługiwane poprzez narzędzie Helm nazywane są Chart’ami. Można je tworzyć ręcznie, natomiast Helm dostarcza nam polecenie, które buduje szablon Chart’a:

 helm create chart-name

Po utworzeniu Chart’a pojawił się nowy folder o takiej samej nazwie jak Chart. Folder ten zawiera w sobie:

 • values.yaml – zbiór wartości wstrzykiwanych do Chart’a
replicaCount: 1

value: "Test"

image:
 repository: nginx
 tag: stable
 pullPolicy: IfNotPresent

nameOverride: ""
fullnameOverride: ""

service:
 type: ClusterIP
 port: 80
 • Chart.yaml – zawiera opis Chart’a
apiVersion: v1
appVersion: "1.0"
description: My first chart
name: my-chart
version: 0.1.0
 • .helmignore – lista plików/folderów ignorowanych podczas budowania paczki
my-file.txt
my-folder
 • templates – folder z plikami yaml z opisami zasobów wgrywanych na Kubernetes
 • templates/NOTES.txt – plik, który zawiera tekst wyświetlany po poprawnej instalacji Chart’a

NOTES.txt

W pliku tym przechowywany jest tekst, który zostanie wyświetlony po poprawnej instalacji Chart’a. Najczęściej umieszcza się tam informacje jak dostać się do naszej aplikacji oraz jakie ustawienia należy skonfigurować:

1. Check if value is enabled:
{{ if eq .Values.value "Test" }}
 Value enabled
{{ else }}
 Value disabled
{{ end }}

Repozytorium

Oprócz budowania własnych Chart’ów Helm dostarcza repozytorium, na którym są już gotowe paczki. Aktualnie oficjalnym repozytorium Helm’a jest GitHub https://github.com/helm/charts. Repozytorium to zawiera dwa ważne katalogi, stable oraz incubator. W folderze stable znajdziemy wszystkie stabilne wersje Chart’ów natomiast w folderze incubator znajdują się Chart’y w fazie inkubacji (nie są jeszcze oficjalnie gotowe). Listę dostępnych repozytoriów otrzymamy wydając polecenie:

helm repo list

Helm Hub

Ludzie z firmy Bitnami przygotowali Hub, na którym możemy przeglądać dostępne Helm’owe Chart’y https://hub.kubeapps.com/:

Wrzucamy Chart

Jeśli wybraliśmy lub przygotowaliśmy interesujący nasz Chart pora na jego instalację:

helm install stable/nginx #instalacja z repozytorium stable
helm install my-chart   #instalacja lokalnej paczki

Lista Chart’ów

Po zainstalowaniu interesującego nas Chart’a powinien być on dostępny na liście:

$ helm list
NAME    	REVISION	UPDATED         	STATUS 	CHART   	APP VERSION	NAMESPACE
tan-kangaroo	1    	Sun Mar 31 01:39:30 2019	DEPLOYED	test-0.1.0	1.0    	default

Usuwamy Chart

Aby usunąć cały Chart (który może zawierać wiele elementów) należy wydać polecenie:

$ helm delete tan-kangaroo
release "tan-kangaroo" deleted

Więcej

W kolejnych wpisach postaramy się stworzyć gotowy Chart.

 • Arek

  Gdzie następne wpisy? 😉