Spring MVC – własny walidator

W dzisiejszym wpisie pokażę Wam jak szybko można stworzyć własny walidator. Spring oferuje szereg podstawowych walidatorów, które zaspokajają większość naszych potrzeb. Czasem jednak pojawiają się niestandardowe wymagania, które chcemy obsłużyć. Wtedy warto napisać swoje własne rozwiązanie. Zapraszam do wpisu po więcej szczegółów.

Problem

Klient zgłosił nam błąd. Okazało się, że w naszej aplikacji tworzącej samochody możemy wysłać samochód z dowolną liczbą drzwi. Musimy dodać nową walidację sprawdzającą wartość tego pola. Chcemy przyjmować tylko i wyłącznie wartości 3 lub 5. Próba wysłania innej wartości powinna skutkować błędem. Problem ten możemy rozwiązać poprzez stworzenie własnego walidatora, który będzie oznaczony za pomocą adnotacji. Dzięki temu będzie mógł być wykorzystywany w wielu miejscach.

Adnotacja

Zacznijmy od stworzenia adnotacji:

@Constraint(validatedBy = ExpectedNumbersValidator.class)
@Target(ElementType.FIELD)
@Retention(RetentionPolic.RUNTIME)
public @interface ExpectedNumbers {
  int[] expectedNumbers();
  String message() default "";
  Class<?>[] groups() default {};
  Class<? extends Payload>[] payload() default {};
}

Musimy wskazać, którą implementację walidatora będziemy wykorzystywać. W naszym przypadku będzie to nasza klasa, którą stworzymy poniżej. Wybieramy jeszcze miejsce, na którym chcemy umieszczać adnotację walidatora. Możemy wskazać tablicę z kilkoma wartościami. W naszym przykładzie wykorzystamy element typu ElementType.FIELD. Ostatnia adnotacja to retencja, czyli wskazanie jak długo nasza adnotacja będzie dostępna w programie. W samej adnotacji dodajemy:

 • expectedNumberstablica przechowująca respektowane wartości
 • messagewiadomość, którą wyświetlimy w przypadku błędu, możemy od razu podać wartość domyślną (wartość po default)
 • groups, payloadwymagane przez Spring

Implementacja walidatora

public class ExpectedNumbersValidator implements ConstraintValidator<ExpectedNumbers, Integer> {

 private int[] expectedNumbers;

 @Override
 public void initialize(ExpectedNumbers expectedNumbers) {
  this.expectedNumbers = expectedNumbers.expectedNumbers();
 }

 @Override
 public boolean isValid(Integer fieldValue, ConstraintValidatorContext cxt) {
  return fieldValue == null || Arrays.stream(expectedNumbers)
                    .boxed()
                    .collect(Collectors.toList())
                    .contains(fieldValue);
 }
}

Stwórzmy klasę, która będzie implementowała interfejs ConstraintValidator. W typie generycznym wskazujemy nazwę adnotacji, która będzie wykorzystywała tą implementację oraz typ sprawdzanej wartości. Należy zaimplementować dwie metody:

 • initialize – służy do przypisania wartości parametrów adnotacji
 • isValid – tutaj umieszczamy logikę walidacji, zwracamy wartość boolean
public class CarDto {

 String model;
 @ExpectedNumbers(expectedNumbers = { 3, 5 }, message = "Wrong number of doors.")
 Integer doorNumber;
 @ExpectedNumbers(expectedNumbers = { 50, 100, 150 }, message = "Wrong number of horse power.")
 Integer horsePower;

 //constructor, getter, setter
}

Wykorzystanie stworzonej adnotacji sprowadza się do dodania jednej linii kodu. Jako parametry podajemy listę akceptowanych liczb (expectedNumbers) oraz wiadomość (message), którą otrzymamy w przypadku błędu.

@RestController
@RequestMapping("/cars")
public class CarController {

 @PostMapping
 public ResponseEntity<String> createCar(@Valid @RequestBody CarDto carToCreate, Errors errors) {
  if (errors.hasErrors()) {
   return new ResponseEntity<>(prepareErrorMessage(errors.getAllErrors()), HttpStatus.BAD_REQUEST);
  }
  return new ResponseEntity<>(HttpStatus.OK);
 }

 private String prepareErrorMessage(List<ObjectError> errors) {
  return errors.stream()
    .map(DefaultMessageSourceResolvable::getDefaultMessage)
    .collect(Collectors.joining("\n"));
 }
}

W kontrolerze dodajemy tylko adnotację @Valid, żeby uruchomić walidację na przekazanym DTO. W przypadku podania niepoprawnych wartości otrzymamy:

GitHub

Całość na GitHubie.