#31 Spring Boot – Zuul – API Gateway

API Gateway to wzorzec integracyjny. W wzorcu tym, tylko jeden serwis (może być oczywiście replikowany) udostępniony jest publicznie. Klientami naszego API mogą być aplikacje mobilne, strony web lub inne urządzenia. Musimy zapewnić im możliwość korzystania z naszego API w sposób zunifikowany. Aby to osiągnąć udostępniamy jeden publiczny serwis zwany API Gateway, który odpytywany przez różnych klientów zajmuje się kierowaniem ruchu na podstawie filtrów i określonych routingów.

Zastosowanie wzorca API Gateway ma wiele zalet, które mogą rozwiązać sporo problemów w środowisku rozproszonym:

 • security – decyduje, czy zapytanie może być “wpuszczone” do systemu
 • zarządzanie ruchem – routing na podstawie URI
 • testowanie – możemy kierować ruchem na nowe usługi w celu przetestowania (na przykład canary release)
 • eksperymenty – daje nam możliwość eskperymetowania z przekierowywaniem ruchu
 • wstrzykiwanie danych – możemy dodawać dane do żądań (na przykład do nagłówków)
 • monitoring – na podstawie tego serwisu mamy wgląd do tego jak ruch jest rozdzielany oraz co dzieję się w systemie
 • wstrzykiwanie błędów – możemy na przykład wstrzykiwać złe nagłówki i obserwować jak odpowie na to system
 • odporność – jeśli któryś z serwisów będzie niedostępny, gateway może przekierować ruch na działające instancje.

First service

Stwórzmy prosty serwis z jednym endpointem /codecouple:

@RestController
public class FirstController {

  @GetMapping("/codecouple")
  public String showCodeCouple() {
    return "CodeCouple first service!";
  }
}

Natomiast w pliku application.properties ustawiamy:

#Random server port
server.port=0
#Application name
spring.application.name=first-service
#Default zone
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://localhost:8761/eureka/

Więcej o wzorcu Service Discovery z wykorzystaniem biblioteki Eurek’a można przeczytać tutaj.

Second service

Drugi serwis wygląda jak tak samo jak pierwszy, ale zwraca napis CodeCouple second service!. Musimy pamiętać także o zmianie nazwy spring.application.name w application.properties.

Gateway

Dodajemy serwis odpowiedzialny za routing. Aby zrealizować wzorzec API Gateway wykorzystamy bibliotekę Zuul ze stajni Netflixa:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-zuul</artifactId>
</dependency>

Uruchomienie biblioteki odbywa się poprzez adnotację @EnableZuulProxy:

@SpringBootApplication
@EnableEurekaClient
@EnableZuulProxy
public class ZuulServiceApplication {

  public static void main(String[] args) {
   SpringApplication.run(ZuulServiceApplication.class, args);
  }
}

Dodatkowo musimy skonfigurować nasz routing, czyli wskazanie adresów do przekierowania:

#Server port
server.port=8080
#Application name
spring.application.name=zuul-service
#Default zone
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://localhost:8761/eureka/

#Zuul prefix
zuul.prefix=/api
#First service
zuul.routes.first-service.path=/first/**
zuul.routes.first-service.serviceId=first-service
#Second service
zuul.routes.second-service.path=/second/**
zuul.routes.second-service.serviceId=second-service

Property zuul.prefix określa prefix pod jakim będziemy “odpytywać” zuul-service. Następnie w zuul.routes podajemy nazwę serwisu, w naszym przypadku first-service oraz second-service. Kolejno dla każdego serwisu określamy path, czyli ścieżkę pod jaką ma być dostępny nasz serwis poprzez proxy oraz określamy serviceId, czyli nazwę serwisu zarejestrowanego w Eurece. Jeśli nie korzystamy z service discovery możemy ustawić property url, w którym wskazujemy URL do konkretnej usługi. Jeśli nie ustawimy żadnych zuul.routes to domyślnym adresem usługi jest nazwa ustawiona w spring.application.name.

Testujemy

Aby przetestować API Gateway w działaniu należy udać się pod adres http://localhost:8080/api/first/codecouple. Powinien pojawić się napis CodeCouple first service! teraz zmieniamy adres na http://localhost:8080/api/second/codecouple i dostajemy CodeCouple second service!. Udało nam się zrealizować routing!

Filtry

Biblioteka Zuul operuje na filtrach, które pisane są w Groovym oraz Javie. W Groovym, ponieważ mogą być podmieniane w runtime. Filtry są dostępne w czterech stanach:

 • Pre – wywoływany w momencie przyjścia żądania – można wykorzystać do sprawdzania, czy żądanie jest poprawne
 • Route – zaraz po pre filtrze wywoływany jest route filter – zawiera logikę odpowiedzialną za przekierowanie
 • Post – służy do operowania na odpowiedzi
 • Error – typ służący do obsługi niepoprawnych zdarzeń

Dla przykładu możemy dodać nowy filtr dla typu PRE, który będzie dodawał nagłówek Code-Couple-Header z wartością CodeCouple.pl! :

@Component
class CustomFilter extends ZuulFilter {

  @Override
  public String filterType() {
    return PRE_TYPE;
  }

  @Override
  public int filterOrder() {
    return PRE_DECORATION_FILTER_ORDER - 1 ;
  }

  @Override
  public boolean shouldFilter() {
    return true;
  }

  @Override
  public Object run() {
    RequestContext context = RequestContext.getCurrentContext();
    context.addZuulRequestHeader("Code-Couple-Header", "CodeCouple!");
    return null;
  }
}

GitHub

Całość jak zawsze na GitHubie.

 • Bardzo interesujący wpis. Obecnie rozważam wprowadzenie API Gateway do mojego projektu i lista zalet która przygotowałeś bardzo mi się przyda w prowadzeniu dyskusji z pozostałymi developerami.

  • CodeCouple.pl

   Witaj, dziękuję i zapraszam do innych artykułów!