#18 Spring Boot – TDDocumentation – Spring Rest Docs

Pamiętacie wpis o najlepszych praktykach REST’owych? Jedną z wyszczególnionych tam praktyk było dokumentowanie naszego API. Wymieniłem tam także kilka najpopularniejszych rozwiązań. Jedno z nich, czyli Swagger opisałem już na blogu w artykule #10 Spring Boot – Swagger2 – dokumentujemy API. Dziś czas na kolejne podejście do dokumentacji, tym razem od strony testów. Test Driven Documentation jest techniką, która polega na tworzeniu dokumentacji w oparciu o testy.

Jak napisałem we wstępie, Spring Rest Docs wykorzystuje podejście, w którym pisanie dokumentacji odbywa się poprzez wykorzystanie testów. W testach tworzone są snippety, które następnie łączone są w jeden plik korzystając ze składni ASCIIDoc’a. Cała dokumentacja frameworku Spring napisana jest przy jej użyciu. ASCIIDoc przetwarza tekst na HTMLSpring Rest Docs wspiera:

 • Spring MVC Test – wykorzystany w przykładzie
 • REST Assured

1. Maven

Standardowo zaczynamy od dodania zależności do Maven’a:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.restdocs</groupId>
  <artifactId>spring-restdocs-mockmvc</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Oraz musimy skonfigurować proces budowania dokumentacji:

<build>
  <plugins>
   <plugin>
     <groupId>org.asciidoctor</groupId>
     <artifactId>asciidoctor-maven-plugin</artifactId>
     <version>1.5.3</version>
     <executions>
      <execution>
        <id>generate-docs</id>
        <phase>prepare-package</phase>
        <goals>
         <goal>process-asciidoc</goal>
        </goals>
        <configuration>
         <backend>html</backend>
         <doctype>book</doctype>
        </configuration>
      </execution>
     </executions>
     <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.springframework.restdocs</groupId>
        <artifactId>spring-restdocs-asciidoctor</artifactId>
        <version>1.2.1.RELEASE</version>
      </dependency>
     </dependencies>
   </plugin>
  </plugins>
</build>

2. Domena

Na szybko stwórzmy sobie encję Todo, która będzie dostępna pod endpointem /todos.

@Data
@AllArgsConstructor
public class Todo {

  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;

  private String title;
  private String description;

}

Teraz dodajmy controller:

@RestController
@RequestMapping("/todos")
class TodoController {

  @GetMapping
  @ResponseStatus(value = HttpStatus.OK)
  Todo getTodoByTitle(@RequestParam(value = "title", required = true) String title){
    return new Todo(1l, "TDD", "Description");
  }

}

3. Dokumentacja

Możemy zacząć pisanie testów! Jeśli zdecydowaliśmy się korzystać ze Spring MVC Test musimy zdefiniować @Rule dla klasy JUnitRestDocumentation, która w konstruktorze przyjmuje folder, gdzie znajdą się wygenerowane snippety (snippety to elementy generowane przez Spring Rest Docs, które umieszczamy potem w naszej dokumentacji):

@Rule
public JUnitRestDocumentation documentation = new JUnitRestDocumentation("target/generated-snippets");

Musimy teraz poinstruować nasz test, aby generował dokumentację:

@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class TodoDocumentation {

  @Rule
  public JUnitRestDocumentation documentation = new JUnitRestDocumentation("target/generated-snippets");

  @Autowired
  private WebApplicationContext context;

  @Autowired
  private TodoRepository todoRepository;

  private MockMvc mockMvc;

  @Before
  public void setUp() {
    this.mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(this.context)
        .apply(documentationConfiguration(this.documentation))
        .build();
  }

  @Test
  public void shouldReturnTodo() throws Exception {
    todoRepository.save(new Todo("TDD", "CodeCouple"));
    this.mockMvc.perform(
        get("/todos")
            .param("title", "TDD")
            .accept(MediaType.APPLICATION_JSON))
        .andExpect(status().isOk())
        .andDo(document("todos",
            responseFields(
                fieldWithPath("id").description("Todo ID"),
                fieldWithPath("title").description("Todo title"),
                fieldWithPath("description").description("Todo description")),
            requestParameters(
                parameterWithName("title").description("Todo title"))));
  }

}

Ważna część dla nas zaczyna się od statycznej metody document. Tam umieszczamy testy odpowiedzialne za generowanie dokumentacji. Metoda responseFields sprawdza, czy w odpowiedzi otrzymaliśmy pola: id, title, description. Jeśli tak, to zostaną one udokumentowane wraz z opisem zawartym w description. Kolejna metoda requestParameters służy do testu i opisu parametrów zawartych w naszym URI. Oczywiście istnieje dużo więcej metod.

Aby stworzyć plik HTML z dokumentacją należy dodać wzorcowy plik ASIIDOC’a, w moim przypadku dodałem plik manual.adoc z treścią poniżej. Domyślną ścieżką na ten plik jest src/main/asciidoc. Można tę ścieżkę zmienić w pluginie, należy w sekcji build dodać wpis <sourceDirectory>your/path/here</sourceDirectory>

= Todos API Reference
CodeCouple.pl - Version 1.0.1;
:doctype: book
:icons: font
:source-highlighter: highlightjs
:toc: left
:toclevels: 4
:sectlinks:


[[headers]]
== Headers

Curl-request in CodeCouple.pl:

include::{snippets}/todos/curl-request.adoc[]
include::{snippets}/todos/http-request.adoc[]
include::{snippets}/todos/http-response.adoc[]

include::{snippets}/todos/response-fields.adoc[]
include::{snippets}/todos/request-parameters.adoc[]

Teraz w pierwszej kolejności uruchamiamy test, który wygeneruje nam do folderu target/generated-snippets snippety. Następnie odpalamy install w Mavenie. W folderze target/generated-docs powinien dodać nam się plik manual.html (ma taką samą nazwę jak nasz plik z ASCIIDoc’a). Ścieżkę, gdzie generować ma się dokumentacja możemy ustawić w sekcji build, należy dodać wpis <outputDirectory>your/path/here</outputDirectory>

3.1 Automatyczne budowanie

Jeśli chcemy mieć zautomatyzowany proces budowania wystarczy dodać poniższy plugin. Od teraz dla wszystkich klas z Documetation w nazwie generowana będzie dokumentacja przy budowaniu Mavenowego artefaktu.

        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
            <configuration>
            <includes>
                    <include>**/*Documentation.java</include>
            </includes>
            </configuration>
        </plugin>

4. Wynik

Wynikiem działania jest bardzo dobrze wyglądający HTML:

5. Github

Całość jak zawsze na GitHubie.