Strumienie danych w Javie – java.util.stream

Bardzo fajnym dodatkiem w Javie 8 są strumienie danych. Znajdują się one w pakiecie java.util.stream. Są one odpowiedzialne za przetwarzanie danych w postaci strumieni oraz za operacje na wielu elementach. Do reprezentowania kolekcji w trakcie przetwarzania służy nowy interfejs Stream<T>. Na strumieniach możemy wykonać szereg operacji, aby na końcu pobrać wynik (metoda agregująca) tych operacji bez zmiany stanu samego strumienia.

Operacje na strumieniach można podzielić na dwa typy:

 • terminalne (ang. terminal)
 • pośrednie (ang. intermediate)

Terminalne – są to operacje, które zamykają strumień. Kończą one pracę ze strumieniem. Uwaga! Może być tylko jedna operacja kończąca, w przeciwnym wypadku wystąpi wyjątek.
Pośrednie – czyli metody, które operują na strumieniu, ale go nie zamykają. Dzięki temu, możliwy jest chaining.

Strumienie są leniwie inicjowane (ang. laziness-seeking), czyli operacje pośrednie wykonywane są dopiero wtedy, kiedy natrafią na operację terminalną.

Wykonywanie operacji w łańcuchu (ang. chaining) jest możliwe dzięki metodom (wykonywanym na strumieniach), które zwracają przetworzony strumień.

Strumienie są “jednorazówkami” (ang. nonreusable), czyli nie wykorzystujemy ich kilka razy, ponieważ każde użycie strumienia musi być zakończone operacją terminalną (zamykającą strumień).

Operacje na strumieniach domyślnie wykonywane są sekwencyjnie, czyli w jednym wątku. Natomiast mamy możliwość przestawienia sposobu wykonywania operacji na równoległy, czyli wykonywany w kilku wątkach.

Pakiet stream w bardzo elegancki sposób dostarcza nam możliwość przełączenia trybu pracy na równoległy:

stream.parallel()

Natomiast jeśli chcemy wywołać przetwarzanie sekwencyjne (które jest ustawione domyślnie):

stream.sequential()

Strumienie można tworzyć na różne sposoby. Poniżej znajdują się trzy przykłady:

Wywołanie metody stream() na obiekcie kolekcji (najczęściej wykorzystywane).

Collection.stream()

Wykorzystanie pakietu Stream.

Stream.of()

Wykorzystanie pakietu Arrays.

Arrays.stream()

Po utworzeniu strumieni pora na przykłady. Mamy klasę Person, która ma pola imię, nazwisko oraz datę urodzenia. W pierwszym przykładzie przy użyciu strumieni chcemy otrzymać tylko unikalne imiona:

List<Person> personList = new ArrayList<>();

personList.add(new Person("Krzysztof", "Code", LocalDate.of(1990, 01, 01)));
personList.add(new Person("Agnieszka", "Couple", LocalDate.of(1991, 02, 02)));
personList.add(new Person("Krzysztof", "Nowak", LocalDate.of(1992, 03, 03)));


List<String> distinctNames = new ArrayList<>();

distinctNames = personList.stream()
    .map(person -> person.getName())
    .distinct()
    .collect(Collectors.toList());

System.out.println(distinctNames);

Wynik:

[Krzysztof, Agnieszka]

W drugim przykładzie chcemy otrzymać obiekty Person, w których pola name mają ustawioną wartość na “Krzysztof”:

Predicate<Person> namePredicate = person -> person.getName().equals("Krzysztof");

List<Person> personWithSpecifedName = new ArrayList<>();

personWithSpecifedName = personList.stream()
    .filter(namePredicate)
    .collect(Collectors.toList());

System.out.println(personWithSpecifedName);

Wynik:

[Person{name='Krzysztof', surname='Code', birthDate=1990-01-01}, Person{name='Krzysztof', surname='Nowak', birthDate=1992-03-03}]

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej odsyłam TUTAJ.