WatchService – obserwujemy zmiany na dysku

WatchService jest mechanizmem wprowadzonym w Javie 7. Pozwala on na obserwowanie interesującego nas folderu. Jeśli przykładowo w obserwowanym folderze pojawi się nowy plik, otrzymamy zdarzenie informujące o tej zmianie. Jest to bardziej wydaje rozwiązanie niż każdorazowe odpytywanie systemu o to czy pojawiły się nowe pliki.

Tworzenie

Aby stworzyć nowy WatchService korzystamy z klasy FileSystems, która zwraca metody związane z aktualnym systemem operacyjnym. Klasa ta pozwala stworzyć WatchService zależny od aktualnego systemu operacyjnego:

WatchService watchService = FileSystems.getDefault().newWatchService();

Po utworzeniu usługi do nasłuchiwania pora na wskazanie miejsca, które chcemy obserwować.

Rejestrowanie

Każda klasa implementująca interfejs java.nio.file.Watchable otrzymała metodę WatchKey register(WatchService watcher, WatchEvent.Kind<?>... events). Metoda ta pozwala zarejestrować stworzony przez nas WatchService. Podczas rejestracji musimy określić na jakie zdarzenia chcemy nasłuchiwać:

 • ENTRY_CREATE – nowy plik został stworzony
 • ENTRY_DELETE – plik został usunięty
 • ENTRY_MODIFY – plik został zmodyfikowany
 • OVERFLOW – informuje o tym, że utraciliśmy informację o zdarzeniu, nie ma potrzeby rejestrowania się na to zdarzenie, aby je otrzymywać
folder.register(watchService,
    StandardWatchEventKinds.ENTRY_CREATE,
    StandardWatchEventKinds.ENTRY_DELETE,
    StandardWatchEventKinds.ENTRY_MODIFY);

WatchKey

W odpowiedzi na zarejestrowanie WatchService otrzymaliśmy WatchKey. Klasa ta posiada metodę pollEvents(), która zwraca listę zdarzeń WatchEvent. Sam WatchKey może znajdować się w trzech stanach:

 • ready – gotowy do nasłuchiwania (jest w takim stanie zaraz po utworzeniu)
 • signaled – znajduje się w tym stanie po zakolejkowaniu zdarzeń (już więcej nie nasłuchuje!)
 • invalid – znajduje się w tym stanie gdy:
  • WatchService został zamknięty
  • folder przestał być dostępny
  • została wywołana metoda cancel

WatchEvent

Jest to zdarzenie, które wydarzyło się w zarejestrowanym folderze. WatchEvent dostarcza trzy metody:

 • count – ilość wystąpień danego zdarzenia
 • context – nazwa pliku, dla którego zdarzenie wystąpiło
 • kind – typ zdarzenia (uwaga, może być to typ OVERFLOW nawet jeśli się na niego nie rejestrowaliśmy)
watchKey.pollEvents()
    .forEach(x -> System.out.format(
    "Context: %s Kind: %s Count: %d%n", x.context(), x.kind().name(), x.count()));

Nasłuchujemy!

Poniżej znajduje się kompletny kod nasłuchujący na zmiany w folderze:

WatchService watchService = FileSystems.getDefault().newWatchService();
Path path = Paths.get("dir/path/to/watch");
WatchKey watchKey = path.register(watchService,
    StandardWatchEventKinds.ENTRY_CREATE,
    StandardWatchEventKinds.ENTRY_DELETE,
    StandardWatchEventKinds.ENTRY_MODIFY);

while(true) {
  watchKey.pollEvents()
      .forEach(x -> System.out.format(
      "Context: %s Kind: %s Count: %d%n", x.context(), x.kind().name(), x.count()));
  watchKey.reset();
}

Pojawiła się tu metoda reset, która do tej pory nie była opisana. Przypominam, iż WatchKey znajduje się w stanie ready do momentu zakolejkowania pierwszych zdarzeń. Potem nie nasłuchuje on już na nowe zdarzenia. Aby ponownie ustawić WatchKey w stan ready z signaled korzystamy z metody reset.