CompletableFuture – dlaczego, po co, jak?

Klasa CompletableFuture jest z nami od dłuższego czasu, jednakże ostatnimi czasy stosowałem ją bardzo często. Podczas swojej pracy postanowiłem spisać między innymi na co warto zwrócić szczególną uwagę stosując CompletableFuture, jak działają poszczególne transformacje oraz jak obsłużyć sytuacje wyjątkow, zapraszam!

CompletableFuture

 * @author Doug Lea
 * @since 1.8
 */
public class CompletableFuture<T> implements Future<T>, CompletionStage<T> {
CompletableFuture jest to operacja, która zaczęła się gdzieś w tle, ale jeszcze się potencjalnie nie skończyła. Podobnie jak Callable operacja ta ma określony typ zwracany, na przykład String lub Integer. Ponadto implementuje dwa interfejsy Future i CompletionStage.

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.completedFuture("42");
Operacja ta, może zakończyć się poprzez zwrócenie wartości lub wyjątku.

CompletableFuture<String> taskWithValue = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
  return "Value"; //zwraca wartość
});

CompletableFuture<String> taskWithException = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
  throw new IllegalArgumentException(); //zwraca wyjątek
});

W przeciwieństwie do rozwiązania FutureCompletableFuture pozwala nam składać transformacje w nieblokujący sposób.

Callable<String> blocking = () -> "toChange";
String resultOfCall = blocking.call(); //blokujące
resultOfCall.toUpperCase();

CompletableFuture<String> nonBlocking = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "toChange");
nonBlocking.thenApply(String::toUpperCase); //nieblokujące
nonBlocking.get();

Jeśli nie określimy, aby nowa transformacja odbyła się asynchronicznie, odbędzie się ona na tym samym wątku, który wykonywał pierwszą transformację. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy optymalizację czasową związaną z brakiem potrzeby zmiany wątku.

Tworzenie

Klasa CompletableFuture dostarcza statyczne metody do tworzenia samej siebie:

 • supplyAsync(suppiler) – zwraca CompletableFuture, który zostanie wywołany w ForkJoinPool
 • supplyAsync(suppiler, executors) – zwraca CompletableFuture, który zostanie wywołany w podanej puli wątków executors
 • runAsync(runnable) – zwraca CompletableFuture, który zostanie wywołany w ForkJoinPool
 • runAsync(runnable, executors) – zwraca CompletableFuture, który zostanie wywołany w podanej puli wątków executors
 • completedFuture(value) – zwraca CompletableFuture, który jest już zakończony i posiada wartość
 • allOf(CompletableFuture<?>…​ cfs) – zwraca CompletableFuture UWAGA! typu <Void> po zakończeniu wszystkich przekazanych CompletableFuture
 • anyOf(CompletableFuture<?>…​ cfs) – zwraca CompletableFuture UWAGA! typu <Object> po zakończeniu dowolnego przekazanego CompletableFuture

Ponadto CompletableFuture można tworzyć przez wykonywanie tranformacji.

Metody

CompletableFuture oferuje trzy podstawowe metody:

 • complete – oznaczamy CompletableFuture jako skończony
 • completedFuture – zwracam wartość od razu (na przykład z cache)
 • completeExceptionally – opakowujemy wyjątek w CompletableFuture
String getStringFromWebService() {
  String stringFromCache = getStringFromCache();

  if (StringUtils.isNotBlank(stringFromCache)) {
    return stringFromCache;
  }

  try {
    return WebService.readString();
  } catch (Exception e) {
    return "Default Value";
  }
}

//Asynchroniczna metoda
CompletableFuture<String> getStringFromWebServiceAsync() {
  String stringFromCache = getStringFromCache();

  if (StringUtils.isNotBlank(stringFromCache)) {
    //oznaczamy `CompletableFuture` jako skończony
    return CompletableFuture.completedFuture(stringFromCache);
  }

  try {
    CompletableFuture<String> async = new CompletableFuture<>();
    String stringFromWebService = WebService.readString();

    //oznaczamy `CompletableFuture` jako skończony
    async.complete(stringFromWebService);

    return async;
  } catch (Exception e) {
    CompletableFuture<String> async = new CompletableFuture<>();

    //opakowujemy wyjątek w `CompletableFuture`
    async.completeExceptionally(e);

    return async;
  }
}

Oczywiście nie korzystamy z CompletableFuture w sposób jaki jest pokazany powyżej. Wykorzystujemy do tego celu tranformacje.

Transformacje

Klasa CompletableFuture dostarcza około 50 metod. Pomimo tak dużej ilości większość metod stworzonych jest według wzorców:

 • apply metoda, która przyjmuje Function
 • accept metoda, która przyjmuje Consumer
 • run metoda, która przyjmuje Runnable

Nowa pula wątków:

 • async oznacza uruchomienie wykonywania w ForkJoinPool
 • async(Executors) oznacza uruchomienie wykonywania na innej puli wątków

Więcej wzorców:

 • then – służy do łączenia tranformacji – na przykład thenApply lub thenAccept
 • either – wybierz pierwszy wynik – na przykład z dwóch CompletableFuture
 • both – wykonaj tranformację jeśli skończą się oba wcześniejsze CompletableFuture
 • combine – złącz pierwszy wynik z drugim, aby powstał kolejny wynik, działa jak operator zip
 • compose – działa jak operator flatMap

thenApply i thenApplyAsync

Są to metody, które służą do dodania kolejnych tranformacji. Transformacje te są typu Function, czyli przyjmują i zwracają wartość. Wersja async przyjmuje własną pulę wątków.

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");

task.thenApply((String someString) -> "Value returned");
task.thenApplyAsync((String someString) -> "ForkJoinPool");
task.thenApplyAsync((String someString) -> "Value returned", executors);

thenAccept i thenAcceptAsync

Są to metody, które służą do dodania kolejnych tranformacji. Transformacje te są typu Consumer, czyli przyjmują wartość, natomiast nic nie zwracają. Wersja async przyjmuje własną pulę wątków.

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");

task.thenAccept((String someString) -> System.out.println("Value consumed"));
task.thenAcceptAsync((String someString) -> System.out.println("ForkJoinPool"));
task.thenAcceptAsync((String someString) -> System.out.println("Value consumed"), executors);

thenRun i thenRunAsync

Są to metody, które służą do dodania kolejnych tranformacji. Transformacje te są typu Runnable, czyli nie przyjmują wartość oraz nie zwracają wartości. Wersja async przyjmuje własną pulę wątków.

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");

task.thenRun(()->{
  String threadName = Thread.currentThread().getName();
  System.out.println("Thread name: " + threadName);
});

task.thenRunAsync(()->{
  String threadName = Thread.currentThread().getName();
  System.out.println("ForkJoinPool: " + threadName);
});

task.thenRunAsync(()->{
  String threadName = Thread.currentThread().getName();
  System.out.println("Thread name: " + threadName);
}, executors);

either

Transformacja zawarta w *Either wykonywana jest na pierwszym zakończonym wyniku. Metoda ta dostępna jest dla wszystkich wzorców: acceptEitherapplyToEither oraz runAfterEither.

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");
CompletableFuture<String> otherTask = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some other task");

task.acceptEither(otherTask, x -> {
  String threadName = Thread.currentThread().getName();
  System.out.println(threadName + " " + x);
});

both

Transformacja zawarta w *Both wykonywana jest na wynikach dwóch wcześniejszych CompletableFuture. Metoda ta dostępna jest dla wzorców: thenAcceptBoth oraz runAfterBoth.

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");
CompletableFuture<String> otherTask = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some other task");

task.thenAcceptBoth(otherTask, (x, y) -> System.out.println(x + " " + y));

combine

Transformacja zawarta w thenCombine podobnie jak *Both wykonywana jest na wynikach dwóch wcześniejszych CompletableFuture. Różnicą w stosunku do *Both jest to, iż zwracana jest wartość, ponieważ drugim paramterem jest BiFunction.

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");
CompletableFuture<String> otherTask = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some other task");

CompletableFuture<String> combine = task.thenCombine(otherTask, (x, y) -> x + " " + y);

compose

Transformacja zawarta w thenCompose działa na zasadzie operatora flatMap. Potrafi ona “spłaszczyć” wywołanie innego CompletableFuture. Dzięki tej tranformacji unikamy Callback Hell.

...
CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");
task.thenCompose(otherString -> doOtherTask(otherString));
task.join();
...
}

CompletableFuture<String> doOtherTask(String string) {
  return CompletableFuture.completedFuture(string);
}

Pobranie wartości

Pobranie wartości odbywa się w sposób blokujący, tak samo jak w Future przy wykorzystaniu metody get.

 • get() – blokujące wywołanie, które rzuca checked exceptions takie jak ExecutionException oraz InterruptedException
 • get(timeout, timeunit) – blokujące wywołanie, które rzuca checked exceptions takie jak ExecutionExceptionInterruptedException oraz TimeoutException, jeśli zostanie przekroczony czas zadeklarowany w metodzie
 • getNow(valueIfAbset) – blokujące wywołanie, które rzuca unchecked exceptions takie jak CompletionException oraz CancellationException. Zwraca wartość domyślną jeśli dany CompletableFuture jeszcze się nie zakończył
 • join() – działa jak get(), jednakże rzuca unchecked exception CompletionException

Przerwanie pracy

Jeśli chcemy przerwać działanie CompletableFuture możemy zakończyć pulę wątków. Innym rozwiązaniem, bardziej związanym z CompletableFuture jest wywołanie metody cancel. Przerywa ona działanie aktualnego CompletableFuture, który w następstwie zwróci CancellationException. Jeśli istnieją inne zależne tranformacje kończą się one z wyjątkiem CompletionException spowodowanym poprzednim CancellationException.

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");
task.cancel(true);

Wyjątki

Jeśli podczas wykonywania transformacji wystąpi wyjątek, podobnie jak w kodzie imperatywnym jest on propagowany do “samej góry” wywołania. Obsługa wyjątków odbywa się poprzez tranformację exceptionally:

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");

task.exceptionally((throwable -> "default value"));

Wyjątki możemy także obsłużyć przy pomocy metody handle:

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");

task.handle((x, throwable) -> {
  if (throwable != null) {
    return "default value";
  }
  return x + "some value";
});

Jeśli w przeciwieństwie do metody handle nie chcemy zwracać żadnej wartości możemy wykorzystać whenComplete:

CompletableFuture<String> task = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "some task");

task.whenComplete((x, throwable) -> {
  if (throwable != null) {
    System.out.println("Exception occurs");
  }
  System.out.println(x);
});

Więcej metod

Istnieje też kilka metod pomocniczych:

 • obtrudeException(exception) – ustawia wyjątek dla CompletableFuture niezależnie od tego, czy się zakończył, czy nie
 • obtrudeValue(value) – ustawia wartość dla CompletableFuture niezależnie od tego, czy się zakończył, czy nie
 • toCompletableFuture() – zwraca CompletableFuture
 • getNumberOfDependents() – oblicza liczbę niezakończonych jeszcze tranformacji na CompletableFuture
 • isCancelled() – sprawdza, czy CompletableFuture został przerwany
 • isCompletedExceptionally() – sprawdza, czy CompletableFuture został przerwany przez wyjątek
 • isDone() – sprawdza, czy CompletableFuture został zakończony

 

 • Rafał Solarski

  Cześć Krzysztofie,
  Dzięki wielkie – bardzo fajny artykuł.
  Nie jestem pewien, czy przy pokazaniu getStringFromWebServiceAsync nie dodałbym jeszcze realnego wrzucenia blokującej operacji (jak rozumiem tu jest to WebService.readString()) na jakiś oddzielny thread (oczywiście w puli).
  Obecnie może być to trochę mylące ponieważ druga implementacja oznaczona jako async, ciągle jest 100% synchroniczna tylko zwraca CompletableFuture (domyślam się że chodziło tylko o prezentację jak można stworzyć zakończony CompletableFuture).
  Można spróbować to zmienić lub dodać komentarz 🙂
  Jeszcze raz dzięki.
  Pozdrawiam

 • Pingback: Streszczenie: Parallelizm i programowanie asynchroniczne ze Stream API oraz CompletableFuture cz. II – Bartosz Rybak()