Apache Solr – DIH – DataBase Import Handler – MySQL

SolrLogo

W poprzednim wpisie opisywałem jak zainstalować silnik wyszukiwania pełnotekstowego Apache Solr. Dziś przedstawię wam jak zaimportować dane wykorzystując wbudowany w Solr’a mechanizm DIH (ang. Database Import Handler). Importowane dane będą pochodzić z bazy MySQL.

Na potrzeby testu utwórzmy bazę o nazwie products, która posiada trzy pola:

 • id – unikalne ID naszego produktu w bazie,
 • product_name – nazwa naszego produktu,
 • modified_at – pole typu TIMESTAMP, które przechowuje informację o ostatniej modyfikacji produktu.

Skrypt SQL generujący tabelę:

CREATE TABLE `products` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `product_name` varchar(64) DEFAULT NULL,
 `modified_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;

Teraz uzupełnijmy naszą tabelę danymi:

INSERT INTO `products`(`product_name`) VALUES ('samsung');
INSERT INTO `products`(`product_name`) VALUES ('iphone');
INSERT INTO `products`(`product_name`) VALUES ('nokia');

Gdy posiadamy już bazę z danymi musimy pobrać sterownik do pobierania danych z bazy MySQL. Sterownik można pobrać tutaj http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/. Po pobraniu, umieszczamy nasz sterownik (plik z rozszerzeniem *.jar) w folderze, gdzie znajduje się nasz serwer Solr. Należy umieścić go pod ścieżką solr-6.3.0\contrib\dataimporthandler\lib. Jeśli folder lib nie istnieje to należy go stworzyć. Numer 6.3.0 jest numerem wersji, na której aktualnie pracuję. Następnie uruchamiamy nasz serwer Solr poprzez wydanie polecenia solr start i dodajemy nowy core czyli nasz projekt:

solr start #uruchamiamy aplikacje
solr create -c products #tworzymy core o nazwie products

Od teraz w naszym panelu admina powinien dodać się nowy core (najlepiej na czas kolejnych operacji wyłączyć serwer Solr). Ścieżka do naszego nowego core’a to solr-6.3.0\server\solr\products. W folderze conf edytujemy plik solrconfig.xml w którym dodajemy ścieżkę do naszej biblioteki:

<lib dir="${solr.install.dir:../../../..}/contrib/dataimporthandler/lib" regex=".*\.jar" />
<lib dir="${solr.install.dir:../../../..}/dist/" regex="solr-dataimporthandler-.*\.jar" />

Musimy także aktywować endpoint odpowiedzialny za import i do tego samego pliku solrconfig.xml dodajmy wpis:

<requestHandler name="/dataimport" class="org.apache.solr.handler.dataimport.DataImportHandler">
  <lst name="defaults">
  <str name="config">data-config.xml</str>
  </lst>
</requestHandler>

Następnie w tym samym folderze (conf) tworzymy plik data-config.xml, w którym będą zawarte informacje na temat połączenia do bazy oraz jakie dane mają być zaimportowane:

<dataConfig>
<dataSource type="JdbcDataSource"
    driver="com.mysql.jdbc.Driver"
    url="jdbc:mysql://localhost:3306/nazwa_bazy"
    user="root"
    password="root"/>
<document>
<entity name="products"
    pk="id"
    query="select id, product_name from products"
    deltaImportQuery="SELECT id, product_name from products WHERE id='${dih.delta.id}'"
    deltaQuery="SELECT id FROM products WHERE modified_at > '${dih.last_index_time}'">
<field column="id" name="id"/>
<field column="product_name" name="product_name"/>
</entity>
</document>
</dataConfig>

W sekcji dataSource ustawiamy właściwości połączenia do bazy danych. W sekcji document modelujemy w xml obiekty, które mają zostać pobrane z MySQL. Aby pobrać tabelę tworzymy znacznik entity z nazwą tabeli. Następnie mamy trzy ważne sekcje:

 • query – tutaj definiujemy jakie dane będą pobierane w przypadku pełnego importu (ang. full-import),
 • deltaImportQuery – tutaj definiujemy jakie dane mają być pobrane w przypadku importu różnic (ang. delta-import),
 • deltaQuery – zwraca id produktów, które zmieniły się od ostatniego importu.

Następnie musimy zdefiniować jakie pola chcemy persystować w naszej kolekcji. Będzie to kolumna id oraz product_name. Tworzymy teraz plik schema.xml, do którego przekopiowujemy zawartość pliku managed-schema i dodajemy wpis o naszym polu:

...
<field name="product_name" type="text_general" indexed="true" stored="true"/>
...

Stopujemy aplikację Solr’a (solr stop -all). Następnie usuwamy plik managed-schema, teraz podczas uruchomienia serwera wygeneruje nam się nowy plik z naszą definicją pola product_name. Uruchamiamy serwer Solr. W panelu administracyjnym wybieramy nasz Core, czyli products i wchodzimy w zakładkę Dataimport. Jeśli widzimy treść to znaczy, że dodaliśmy poprawny importer.

solrdih

Teraz import możemy wywołać poprzez panel administracyjny lub używając linków:

 • pełny import – http://localhost:8983/solr/{nazwa_core}/dataimport?command=full-import
 • import różnic – http://localhost:8983/solr/{nazwa_core}/dataimport?command=delta-import

Teraz wystarczy udać się do sekcji Query i wykonać selekcję. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie powinniśmy otrzymać trzy rekordy, które wstawiliśmy uprzednio do bazy MySQL.

solrdihselection

Mechanizm importu możemy wykorzystać w naszej aplikacji korzystając z triggerów w MySQL, które wywołają skrypt na operację INSERT lub UPDATE, który wywoła delta-import. Dzięki temu będziemy mieli zawsze aktualne dane w naszym silniku wyszukiwania. Następnie możemy go wykorzystać jako jeden z mikroserwisów w naszej aplikacji. Praktyczne wykorzystanie Solr’a wraz ze Springiem znajdzie się w kolejnym artykule dotyczącym tego silnika wyszukiwania pełnotekstowego.