Interfejsy funkcyjne

Mała odskocznia od artykułów na temat Spring Boot’a, które ostatnio zdominowały nasz blog. Interfejsy funkcyjne są jednym z wielu nowych elementów w Javie 8. Wszystkie interfejsy funkcyjne znajdują się w pakiecie java.util.function.

Interfejsy funkcyjne wykorzystywane są przy współpracy z wyrażeniami Lambda. Możemy przygotować zachowania, które będziemy wykorzystywać podczas przetwarzania danych.
W pakiecie java.util.function znajdziemy wiele bardzo użytecznych interfejsów funkcyjnych. Do tych najbardziej podstawowych należą:

 • Function <T, R> – przyjmuje dowolny obiekt i zwraca dowolny obiekt (T, R),
 • Consumer <T> – przyjmuje dowolny obiekt, ale nic nie zwraca (T, void),
 • Supplier <T> – nic nie przyjmuje, ale zwraca dowolny obiekt (void, T),
 • Predicate <T> – przyjmuje dowolny obiekt, ale zwraca boolean (T, boolean),
 • UnaryOperator <T, T> – przyjmuje oraz zwraca obiekt dowolnego typu, ale muszą być takie same (T, T) szczególny przypadek Function,

Interfejs Function

Zacznijmy od implementacji tego intefejsu:

@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {
   R apply(T t);
   ...
}

Czyli tak jak napisałem powyżej, przyjmuje on oraz zwraca dowolny typ. Najważniejszą metodą w tym interfejsie jest metoda R apply(T t). Wywołuje ona pożądaną dla nas akcję.

Function<Integer, String> showCodeCouple = x -> x + " CodeCouple";
System.out.println(showCodeCouple.apply(10));
//"10 CodeCouple"

Własną logikę interfejsów funkcyjnych można wykorzystywać w strumieniach np. w metodzie map(), która jako parametr przyjmuje interfejs funkcyjny:

Function<String, Integer> createIntegerAndAddTen = x -> Integer.parseInt(x) + 10;
Stream.of("10", "20", "30")
     .map(createIntegerAndAddTen)
     .forEach(System.out::println);
//20, 30, 40

Po za metodą apply(T t) interfejs Function posiada metody compose(), andThen() oraz identity(). Dwie pierwsze metody służą do tworzenia łańcucha wywołań. Jeśli chcemy wykonać jakąś akcję przed wywołaniem naszego interfejsu korzystamy z compose(), natomiast jeśli chcemy wykonać jakąś akcję po, to korzystamy z andThen().

Function<String, Integer> createIntegerAndAddTen = x -> Integer.parseInt(x) + 10;
Function<Integer, Integer> multiplyByTen = x -> x * 10;
Function<String, String> addZero = x -> x + "0";

Stream.of("10", "20", "30")
    .map(createIntegerAndAddTen.andThen(multiplyByTen))
    .forEach(System.out::println);
//200, 300, 400

Stream.of("10", "20", "30")
    .map(createIntegerAndAddTen.compose(addZero))
    .forEach(System.out::println);
//110, 210, 310

Można oczywiście dodawać kolejne elementy łańcucha. Ostatnia metoda tak naprawdę nie robi nic. Czyli przyjmuje dowolny typ i też go zwraca bez żadnych modyfikacji. Wykorzystywana jest ona podczas testowania, gdy nie mamy zaimplementowanej żadnej logiki, a docelowo będziemy gdzieś ten interfejs wykorzystywać.

Stream.of("10", "20", "30")
    .map(Function.identity())
    .forEach(System.out::println);
//10, 20, 30
Function<Object, Object> doNothing = x -> x;

Stream.of("10", "20", "30")
    .map(doNothing)
    .forEach(System.out::println);
//10, 20, 30

Interfejs Consumer

Zacznijmy od implementacji tego intefejsu:

@FunctionalInterface
public interface Consumer<T> {
   void accept(T t);
   ...
}

Według definicji najważniejszą metodą jest metoda accept(), która przyjmuje dowolny typ, natomiast nic nie zwraca. Nasz interfejs Consumer wywołujemy poprzez:

Consumer<String> showCodeCouple = text -> System.out.println(text);
showCodeCouple.accept("CodeCouple");
//CodeCouple

Ten typ interfejsu może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie wymagany jest interfejs Consumer:

Consumer<String> showCodeCouple = text -> System.out.println(text);
Stream.of("show", "Code", "Couple")
    .forEach(showCodeCouple);
//show
//Code
//Couple

Podobnie jak interfejs Function posiada on metodę andThen(Consumer<? super T>), która działa tak samo. Służy do tworzenia łańcuchów wywołań kolejnych Consumerów.

Interfejs Supplier

Zacznijmy od implementacji tego intefejsu:

@FunctionalInterface
public interface Supplier<T> {
  T get();
}

Jedyną metodą w tym interfejsie jest get(). Supplier możemy wykorzystać jako “dostawce”, przykład:

Supplier<String> returnCodeCouple = () -> "CodeCouple";
System.out.println(returnCodeCouple.get());
//CodeCouple

Interfejs ten nie ma żadnych dodatkowych metod.

Interfejs Predicate

Zacznijmy od implementacji tego intefejsu:

@FunctionalInterface
public interface Predicate<T> {
  boolean test(T t);
  ...
}

Ponieważ Predicate zwraca boolean nazwanie metody test() jest bardzo intuicyjne. Metoda ta przyjmuje dowolny obiekt, ale musi zwrócić true lub false. Jest to bardzo przydany interfejs, gdy chcemy tworzyć metody “utilowe”: sprawdzanie zawierania lub występowania jakiegoś warunku.

Predicate<String> checkCodeCoupleIsTheBest = text -> text.contains("best");
System.out.println("Is Code Couple the best? " + checkCodeCoupleIsTheBest.test("CodeCouple is the best"));
//Is Code Couple the best? true

Interefejs ten z racji na swoją zero-jedynkową naturę posiada użyteczne metody and(), or() oraz negate().

Predicate<String> containsCode = textToCheck -> textToCheck.contains("Code");

Stream.of("showCode", "Code", "Couple")
    .filter(containsCode)
    .forEach(System.out::println);
//showCode
//Code
Predicate<String> containsCode = textToCheck -> textToCheck.contains("Code");

Stream.of("showCode", "Code", "Couple")
    .filter(containsCode.negate())
    .forEach(System.out::println);
//Couple
Predicate<String> containsCode = textToCheck -> textToCheck.contains("Code");
Predicate<String> containsCouple = textToCheck -> textToCheck.contains("Couple");

Stream.of("showCode", "Code", "CodeCouple")
    .filter(containsCode.and(containsCouple))
    .forEach(System.out::println);
//CodeCouple
Predicate<String> containsCode = textToCheck -> textToCheck.contains("Code");
Predicate<String> containsCouple = textToCheck -> textToCheck.contains("Couple");

Stream.of("showCode", "Code", "CodeCouple")
    .filter(containsCode.or(containsCouple))
    .forEach(System.out::println);
//CodeCouple
//showCode
//Code

Posiada także wbudowaną metodę statyczną isEqual(), która porównuje dwa obiekty:

Stream.of("showCode", "Code", "CodeCouple")
     .filter(Predicate.isEqual("Code"))
     .forEach(System.out::println);
//Code

Interfejs UnaryOperator

Zacznijmy od implementacji tego intefejsu:

@FunctionalInterface
public interface UnaryOperator<T> extends Function<T, T> {
  static <T> UnaryOperator<T> identity() {
    return t -> t;
  }
}

Ponieważ interefejs UnaryOperator rozszerzany jest przez Function, metodą którą będziemy wywoływać jest apply().

UnaryOperator<String> getCodeCouple = text -> text + " is the best";
System.out.println(getCodeCouple.apply("CodeCouple"));
//CodeCouple is the best

Podobnie jak Function posiada on metodę indentity(). Tak jak pisałem we wstępie, jest to szczególny przypadek interfejsu Function z tą różnicą, że musi przyjąć oraz zwrócić obiekt tego samego typu.

Własny interfejs

Jedynym warunkiem, który musi być spełniony aby móc nazwać interfejs interefejsem funkcyjnym to posiadanie tylko jednej metody (może mieć więcej metod, jednakże muszą to być metody typu default lub static).

@FunctionalInterface
public interface PersonChecker {
  boolean checkNameContainsJan(Person person);
}

W powyższym przykładzie stworzyłem interfejs funkcyjny PersonChecker, który będzie sprawdzał czy obiekt Person zawiera imię Jan. Sama adnotacja @FunctionalInterface nic nie wnosi w naszym kodzie. Jest użyteczna, gdy używamy IntelliJ, ponieważ podpowiada zachowania dla interfejsu funkcyjnego. Aby użyć tego interfejsu należy go zaimplementować i wywołać naszą metodę:

PersonChecker personChecker = (p) -> p.getName().contains("Jan");
System.out.println("Check: " + personChecker.checkNameContainsJan(Person.JAN));
//Check: true

GITHUB